Africké bubny a nástrojePříslušenství na djembeOstatní bubnyPerkuse
 

ADRESA A IČ PRODEJCE
Tomáš Malina
Radhošťská 713
75661 Rožnov pod Radhoštěm
Česká Republika 
IČ: 73197068
tel.724 310 802

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající
Tomáš Malina
Radhošťská 713
75661 Rožnov pod Radhoštěm
Česká Republika 
IČ: 73197068
tel.724 310 802

Kupující
spotřebitel, firma, státní instituce

Objednávka zboží
Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
- ústně (osobně, telefonicky)
- písemně (poštou, e-mailem)
- na internetových stránkách přes objednací formulář

Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje:
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Platební podmínky pro objednávky do ČR
- platba v hotovosti při osobním odběru zboží
- platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury: 80-200 Kč s DPH
- platba dobírkou při dopravě přepravní službou Česká pošta: 120-250 Kč s DPH
- platba dobírkou při dopravě přepravní službou DPD: 120-250 Kč s DPH
- platba dobírkou při dopravě přepravní službou Zasilkovna.cz: 80 Kč s DPH

Platební podmínky pro objednávky na Slovensko
- dodání bez dobírky přes službu zasilkovna.cz 90Kč, jen pro male zásilky např.kůže, kalimba
- dodání na dobírku přes službu zasilkovna.cz 120Kč
- platba v hotovosti při osobním odběru zboží
- platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury: 10-13 Euro s DPH
- platba dobírkou při dopravě přepravní službou: 10-13 Euro s DPH

Údaje pro bezhotovostní styk
Variabilní symbol: číslo faktury
Komerční banka 94-2551800257/0257

Nejsme plátci DPH.
Ceny jsou smluvní a včetně DPH.

Právo na odstoupení od smlouvy
Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ochrana dat
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem. Viz. ochrana osobních dat.

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli (např. při vystavení "Záručního listu"), se provozovatel zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zavěrečná ustanovení
Odesláním objednávky objednacím formulářřem kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.


REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Tento reklamační řád upravuje způsob, jakým mohou kupující uplatnit nároky z odpovědnosti za vady
zboží ve vztahu ke společnosti Tomáš Malina IČ: 73197068

2. Odpovědnost za vady a ostatní právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím
na straně druhé se řídí zákonem .40/1964 Sb.,Občanský zákoník v jeho platném znění.

3. Kupujícím je fyzická, resp. právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

4. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, kterou kupující sám nezpůsobil, může kupující uplatnit právo z odpovědnosti za vady prodaného výrobku. Konkrétní nárok uplatňuje kupující reklamací u firmy Tomáš Malina. Koupi zboží doporučujeme prokázat fakturou nebo účtenkou a prodávajícímu poskytnout dostatek informací potřebných k posouzení jeho reklamace.

5. Vady zboží spočívající v jiném plnění neodpovídajícím provedení výrobku, lze řádně uplatnit u prodávajícího v zákonné lhůtě 24 měsíců od data prodeje.

6. Nárok z odpovědnosti za vady musí být uplatněn v záruční době, která je stanovena na 24 měsíců od data prodeje zboží. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené jeho běžným opotřebením.

7. Pokud je k posouzení reklamace nutno zajistit mimořádné zkoušky nebo přizvat nezávislou osobu (znalce), je o tom kupující předem informován .

8. Tento Reklamační řád nabývá účinnost od 1. července 2010. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

9. V případě, že potřebujete odbornou pomoc při nastavení nebo detekci příčiny problému, kontaktujte nás na našich telefoních číslech. viz. kontakty

10. Pokud bylo zboží doručeno přepravní službou či poštou, zašlete výrobek zpět na naši adresu a zásilku označte slovem "REKLAMACE". Je třeba také přidat dokument, na kterém musí být tyto údaje: Jméno a adresa odběratele, kontakt, označení výrobku popř.číslo faktury, na které byl výrobek nakoupen a popis závady. Po přijetí zásilky bude výrobek předán reklamačnímu oddělení k vyřízení reklamace.
Objednávka
Obchodní podmínky
Kontakt

Jak k nám
Sklad a zkušebna
Časté dotazy